Política de privacitat

Política de privacitat

1. Dades d’identificació

Esteu visitant la pàgina web BDNDigital.cat, titularitat de Joaquín García Gil (en endavant, EL TITULAR).
Domicili social: Carrer Francesc Layret, 52-54, 08911 Badalona
Correu electrònic: info@bdndigital.cat

2. Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web www.bdndigital.cat (en endavant la Web), que EL TITULAR posa a disposició dels usuaris d’internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web.

L’accés i navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves d’aquest Avís Legal.

EL TITULAR pot oferir a través de la pàgina web serveis que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies de les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

3. Utilització de la pàgina web

 • L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que s’hi presten amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal, lesius envers els interessos o drets de tercers, o de qualsevol manera que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir que altres usuaris en puguin fer ús.
 • L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i similars que hi hagi a la Web.
 • L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu de recursos informàtics, a través dels quals EL TITULAR presta el servei, així com a realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
 • L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls d’ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de EL TITULAR o de tercers.
 • L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari (software) i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 • S’entén que l’accés o la utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació de l’Avís Legal que EL TITULAR tingui publicat en el moment que hi accedeixi, i que estarà sempre disponible per als usuaris.
 • L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que EL TITULAR ofereix al seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés a la Web i contrasenyes

 • L’accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.
 • Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació segons el que es disposa a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal, així com el que s’estableix en les Condicions de Registre.
 • Si per a la utilització d’un servei en la Web, l’usuari s’hi hagués de registrar, serà la seva responsabilitat aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es proporcionés una contrasenya a l’usuari, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. L’usuari és responsable de la custòdia adequada i la confidencialitat de tots els identificadors i/o contrasenyes que EL TITULAR li subministri i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per part de qualsevol tercera part il·legítima que utilitzi una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l’usuari.
 • L’usuari està obligat a notificar de manera immediata a EL TITULAR qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de fer-ne una cancel·lació immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, EL TITULAR quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per terceres parts no autoritzades.

5. Modificació de les condicions de l’Avís Legal

EL TITULAR es reserva expressament el dret de modificar aquest Avís Legal. L’ús continuat de la Web per part de l’usuari després d’aquestes modificacions constituirà reconeixement de la modificació de l’Avís Legal.

6. Limitació de garanties i responsabilitats

 • EL TITULAR es compromet a fer tots els possibles per evitar qualsevol error en els continguts que pogués aparèixer a la Web. En qualsevol cas, EL TITULAR estarà exempt de tota responsabilitat derivada d’errors eventuals en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.
 • EL TITULAR no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a EL TITULAR, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet o altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de EL TITULAR.

7. Propietat intel·lectual i industrial. TOTS ELS DRETS RESERVATS.

 • Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web principal.cat i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari (software)) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a EL TITULAR o, en el seu cas, a terceres persones.
 • Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, per qualsevol finalitat, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de EL TITULAR. El seu usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de titularitat de EL TITULAR i de tercers.
 • A efectes del que preveu l’article 32.1 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, EL TITULAR s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquesta Web amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitats comercials (press-clipping) sense disposar de la prèvia autorització de EL TITULAR.
 • L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusiva per al seu ús personal i privat. Queda, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres finalitats, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
 • EL TITULAR proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a internet que puguin pertànyer a terceres persones. En aquest cas, EL TITULAR no es fa responsable d’aquests continguts ni de les reclamacions que es puguin derivar de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció.

8. Enllaços de tercers

 • En el supòsit que a la Web es presentessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas, EL TITULAR assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que contingui l’encapçalament dels hipervincles o altres llocs d’internet.
 • Aquests enllaços es proporcionaran únicament per informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de EL TITULAR.
 • EL TITULAR només autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, amb el tractament que considerin sempre que sigui respectuós, que compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense l’autorització pertinent, els continguts de EL TITULAR.

9. Protecció de Dades Personals

 • EL TITULAR adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola sobre la Protecció de dades de caràcter Personal.
 • L’usuari podrà remetre a EL TITULAR les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a tal efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que executen les exigències establertes al REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).

De la mateixa manera, EL TITULAR podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i / o ús de la web, d’acord amb la nostra Política de Privacitat.

 • Els demanem que llegeixin atentament els textos legals, en particular la nostra Política de Privacitat, abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

10. Llei i jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre EL TITULAR i l’usuari relatives a la interpretació, el compliment i la validesa d’aquest Avís Legal es regiran per les seves clàusules i, respecte al que no hi estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, se sotmetrà les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de EL TITULAR.