La Diputació de Barcelona presenta aquest dimarts a l’Smart City Expo World Congress dades sobre els usos d’internet i pantalles en adolescents, a partir de l’Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la província de Barcelona que elabora cada any la corporació. Pel que fa al tipus de pantalles que fan servir, el 36% dels alumnes d’aquesta edat utilitzen el mòbil més de 3 hores al dia, i un 35% entre 1 i 3 hores diàries. A més, un de cada quatre (24%) juga a videojocs més de 2 hores diàries, i el 34% hi juga entre 1 i 2 hores diàries. Pel que fa a la visualització en línia de sèries, pel·lícules, etc., el 40% hi dedica entre 1 i 2 hores diàries, i el 26% més de 2 hores. Cal recordar que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no passar més de 2 hores diàries utilitzant pantalles.

Els patrons d’ús d’aquestes pantalles ha canviat en els darrers anys, incrementant-se el seu ús diari de forma significativa. Per exemple, el curs 2015-2016 un 36% dels nois i un 4% de les noies de 4t d’ESO jugava a videojocs en dies laborables, percentatges que ara arriben al 51% i 11% respectivament. També creix l’ús diari de xarxes socials: el 62% dels nois i el 77% de les noies les utilitzen de dilluns a divendres, el que suposa un creixement de 20 i 13 punts percentuals, respectivament, respecte al curs 2015-2017. Encara més notable és el creixement de les xarxes socials en cap de setmana, on l´ús s’ha pràcticament duplicat respecte a fa 7 anys en ambdós sexes.

Percentatge d’ús entre estudiants de 4rt d’ESO segons el sexe. Font: Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la província de Barcelona / Diputació de Barcelona

L’ús excessiu de pantalles s’entén com aquell que fa als usuaris desatendre o els impedeix fer altres activitats necessàries. En aquest sentit, el 41,3% dels alumnes de 4t d’ESO reconeix que en algun moment desatenen les seves obligacions per connectar-se a internet. Un 45,4% admet que en algun moment passa més temps navegant que amb els amics, situació que el 8,2% reconeix que passa “sempre”. A més, un de cada cinc ha preferit internet que fer esport en algun moment.

Percentatge d’ús entre estudiants de 4rt d’ESO que deixen de fer altres activitats per connectar-se a internet. Font: Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la província de Barcelona / Diputació de Barcelona

El percentatge d’estudiants de 4t d’ESO que declara fer bastants cops un ús “excessiu” d’internet se situa en el 40,2%, percentatge que pràcticament duplica el del curs 2015-2017 (21,9%). Els col·lectius adolescents que fan un ús més excessiu d’internet són els immigrants, especialment els de primera generació; els procedents de famílies monoparentals i altres situacions de convivència, i aquells amb baix nivell socioeconòmic.

Tallers per a un ús saludable

La Diputació de Barcelona incorpora el consum de pantalles en l’Enquesta d’hàbits de salut que elabora des de 2015 amb la participació de 30.650 estudiants de centres de 90 municipis de la província. La percepció de l’estat de salut, així com els hàbits i les conductes relacionades amb la salut dels adolescents, ajuden a orientar les polítiques locals de salut. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de menys de 20.000 habitants el taller Pantalles i xarxes socials, adreçat a l’alumnat de 1r cicle d’ESO, que té com a objectiu prevenir l’ús abusiu o problemàtic a les pantalles i xarxes socials.

El taller treballa per afavorir l’ús responsable de dispositius i xarxes socials, promoure un bon ús de les aplicacions per aprofitar-les en la vida personal, professional i acadèmica, valorar els aspectes negatius de l’ús de pantalles i xarxes socials i promoure l’esperit crític entorn la nostra privacitat, dades i drets i treballar la identitat digital. Aquest 2023 es faran 243 tallers.

El perfil de l’adolescent amb addicció a pantalles

El Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències, SPOTT de la Diputació de Barcelona, té com a missió oferir suport als serveis socials municipals i als consells comarcals, en el seu cas, en la prevenció, detecció i atenció dels adolescents i joves amb problemàtica d’addiccions a substàncies i a les pantalles;  i en l’orientació a les seves famílies. Els usuaris hi arriben derivats des dels serveis socials bàsics municipals.

Des de l’inici del programa de pantalles al 2016, l’SPOTT ha atès 209 usuaris, 70 dels quals en els 9 primers mesos de 2023. El perfil dels usuaris del programa de pantalles de l’SPOTT és d’un adolescent (81,83% són nois) amb una edat mitjana de 14,6 anys i que en un 75% dels casos presenta patologia dual. Pel que fa a l’abús principal relatiu a pantalles, en els nois és bàsicament en videojocs i en les noies en xarxes socials.