La proposta, avalada pels ajuntaments del Besòs, requereix d’un compromís interinstitucional, amb inversions de la Generalitat, el Govern central, l’AMB, la Diputació de Barcelona i els propis consistoris

L’AMB i els ajuntaments del Besòs han presentat aquest dimecres un programa  d’actuacions per transformar, cohesionar i dinamitzar l’eix del Besòs. Aquest pla, amb un cost de 500 milions d’euros en un termini de 10 anys, requereix d’una col·laboració interinstitucional entre la Generalitat, el Govern central, l’AMB, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments.

L’acte ha tingut lloc a la Casa de la Vila de Montcada i Reixac, amb la presència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, i els alcaldes i representants polítics de l’àmbit del Besòs: Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Jordi Sánchez, 1r tinent d’alcalde de Montcada i Reixac, Nuria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, i Rubén Guijarro, alcalde de Badalona.

Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB ha afirmat que «el pla del Besòs necessita d’una visió i una potència supramunicipals per transformar i cohesionar un territori fragmentat, dotar-lo d’habitatge públic, impulsar la recuperació ambiental del riu o la reactivació econòmica de la zona». «L’AMB vol ser l’administració pública coordinadora i dinamitzadora de totes aquestes actuacions. Hi és preparada per ser-ho; aquest pla és la demostració factual», ha afegit.

L’àmbit per al qual es formulen propostes d’actuació és el que conformen els municipis de Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i els barris de Barcelona confrontants amb el riu Besòs: Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor. Aquest territori compta amb una superfície total de gairebé 60 km2 i una població de prop de 450.000 habitants.

Les propostes de millora i transformació es basen en la integració urbana, la connectivitat, la recuperació ecològica i paisatgística del riu, la protecció i resiliència de la franja costanera, la rehabilitació i reactivació econòmica i l’impuls d’habitatge protegit.

Les intervencions més rellevants d’aquest paquet de mesures són les següents:

Espais inferiors de l’autopista C-31 davant la plaça Rosa Sensat a Sant Adrià de Besòs.

Reforma de la C-31 a Badalona.
Conjunt d’actuacions per fer més amable aquesta infraestructura que exerceix de barrera en el territori i millorar-ne la permeabilitat:  finalització de les calçades laterals al seu pas per Badalona, remodelació dels 6 nusos de passos subterranis i implantació de pantalles a la carretera entre Badalona i Sant Adrià, amb l’objectiu de reduir l’impacte acústic.

Connexió dels marges del Besòs.
Creació de noves passeres per a vianants i bicicletes que connectin els marges del riu i millorar els passos transversals per facilitar la integració urbana i els desplaçaments entre els diferents barris de l’eix del Besòs.

Renaturalització i millora ambiental del riu Besòs.
L’AMB està treballant en la primera fase d’aquesta renaturalització, que consisteix en la creació d’un refugi de biodiversitat entre el Pont Vell i Can Zam.

 • A banda, també es proposa la millora de les zones verdes adjacents al riu, amb la revegetació i plantació d’espècies autòctones en passeigs i parcs annexos a l’espai fluvial.
Les tres xemeneies de l’antiga central termoelèctrica de FECSA-Endesa perfilen l’horitzó de la platja del Litoral, que es situa al nord de la desembocadura del riu Besòs.

Descontaminació de les platges de Sant Adrià de Besòs i Badalona entre el port i la desembocadura del Besòs.
Els sòls de les platges d’aquest tram del litoral es troben contaminats a causa de diferents indústries i activitats que antigament ocupaven la franja costanera. Es preveu la descontaminació per etapes. L’execució es basarà en tècniques d’excavació selectiva, tractament del sòl, transport a abocadors i posterior rebliment. S’iniciarà el procés amb la descontaminació de la platja litoral de Sant Adrià de Besòs, que actualment es troba tancada.

Construcció del nou col·lector de Llevant i desmuntatge de l’actual.
També s’haurà de descontaminar la zona afectada i retirar l’escullera actual.

Rehabilitació dels polígons del marge dret del Besòs: Montsolís, Bon Pastor, Torrent d’Estadella i la Verneda.
Es preveu intervenir en tres línies d’actuació:

 • Adaptació del planejament dels sectors d’activitat a les noves necessitats de la indústria 4.0. És imprescindible promoure les modificacions de planejament per tal d’encabir nous usos amb més valor afegit.
 • Rehabilitació dels polígons. És necessari millorar els serveis urbans i urbanitzar o reurbanitzar els eixos viaris estructurants.
 • Millora de la competitivitat. Cal potenciar l’activitat econòmica i fomentar la interacció i l’associacionisme empresarial.
  • Rehabilitació dels sectors industrials del marge esquerre del Besòs: el Sot,  Badalona Sud i Badalona Nord/Manresà, amb les mateixes línies d’actuació.

Rehabilitació d’habitatges als barris del Besòs (reducció de la vulnerabilitat residencial):
El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) preveu actuar en la rehabilitació del parc d’habitatge existent als barris del Besòs, amb la finalitat de promoure la millora de l’eficiència energètica, la conservació i l’accessibilitat als habitatges. Les actuacions seran cofinançades pels fons Next Generation i les aportacions de les comunitats de propietaris, que tindran tot el suport tècnic i gestor del CMH. En l’àmbit objecte d’aquest Estudi es preveu la rehabilitació d’aproximadament 618 edificis amb una inversió total prevista de 30 M €.

Vista aèria de la panoràmica del Riu Besòs des del nus de la Trinitat i de les ciutats de Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

Restitució de la legalitat urbanística i recobrament dels espais ocupats i degradats de les ribes del Besòs.
En ambdós costats de la llera del Besòs, en el terme municipal de Montcada i Reixac, s’han produït ocupacions il·legals i extensives de sòl, on s’hi desenvolupen activitats irregulars i s’han construït diverses edificacions inestables. En total es comptabilitzen més de 31 hectàrees afectades. Mitjançant la Comissió Tècnica per a la Gestió del Barraquisme a la Llera del Besòs (CBB) s’intervindrà per eradicar-les i per restituir la legalitat urbanística i qualitat ambiental.

Impuls de nova promoció d’habitatge amb protecció oficial per part de les societats promotores públiques
L’IMPSOL i Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)  preveuen la nova construcció de 1.039 habitatges en els 4 municipis de l’àmbit del Besòs. La construcció dels nous habitatges es distribueix de la manera següent:

 • 207 habitatges a Badalona.
 • 225 habitatges a Montcada i Reixac.
 • 170 habitatges a Sant Adrià de Besòs.
 • 437 habitatges a Santa Coloma de Gramenet

El total d’habitatges amb protecció oficial programats per l’IMPSOL és de 1.039  amb una inversió aproximada de 185 M €.

Pel que fa a l’INCASÒL, s’ha previst  la promoció d’habitatges distribuïts pels municipis següents:

 • 316 habitatges a Badalona.
 • 100 habitatges a Sant Adrià de Besòs.
 • 38 habitatges a Santa Coloma de Gramenet

El total d’habitatges de nova promoció previstos per l’INCASÒL és de 454 amb una inversió aproximada de 58 M €.