L’execució completa del Pla de Rodalies representa la base d’infraestructura imprescindible per tal que la Generalitat assumeixi el ple traspàs de les Rodalies.

La Cambra de Comerç de Barcelona insta les administracions centrals i catalana a reactivar el procés de concertació per a la programació i provisió pressupostària de les actuacions del Pla Rodalies per al període 2026-2030 i alerta que, en cas de no actuar amb prou celeritat, es podria córrer el risc de perdre una finestra d’oportunitat clau per garantir la plena execució del Pla de Rodalies vigent en els terminis previstos.

El Pla de Rodalies 2020-2030 consta de dos programes temporals: actuacions immediates (2020-2025) i a mi tjà termini (2026-2030). Segons han corroborat els serveis tècnics de la corporació que en fan seguiment, el primer programa té les seves actuacions en ple rodatge i les corresponents inversions, en principi, garantides.

Pel que fa a la segona part del Pla de Rodalies (2026-2030), es tracta d’una etapa de caràcter obert que requereix la redacció d’un document de programació específic que s’haurà de tenir llest l’any 2025. Aquest document haurà de formular totes les actuacions corresponents amb el mateix nivell de detall que les de la primera part, en base a l’avaluació dels treballs executats fins al moment, la posada al dia de les previsions de demanda i la consideració d’un possible contingent de projectes addicionals pactats amb les administracions del Territori. A més a més, s’hauran d’ identificar els recursos disponibles per al finançament d’aquestes actuacions.

Els dos anys de què disposem fins al punt de la redacció del document de programació suposen el temps just per portar a terme tots els treballs previs, i per aconseguir -ho, la concertació entre l’Estat i la Generalitat és fonamental. S’ha de tenir present que aquesta qüestió es va tractar en el marc d’una reunió de la comissió Estat-Generalitat l’any 2021, però no se li ha donat continuat amb cap treball posterior entre aquestes administracions, fins al moment.

Executar el Pla de Rodalies, un pas imprescindible per al traspàs

El traspàs ple de la gestió dels serveis de Rodalies a la Generalitat de Catalunya va necessàriament lligat a la dotació d’infraestructura suficient. Des de l’1 de gener del 2010, l’administració catalana és titular del servei de Rodalies amb atribucions per fixar tarifes i horaris, així com per establir amb l’operador un compromís de servei amb base a uns estàndards de qualitat oficials i mesurables. Aquest acord es va assolir en el marc del Pla de Rodalies 2008 -2015, el qual representava la base d’oferta d’infraestructura sobre la qual el nou titular havia d’acabar establint un nou model de serveis. Però aquest pla va quedar amb un baixíssim grau d’execució.

Cal destacar, però, que sense una base mínima de dotació d’infraestructura no es pot passar a exercir el que, dins l’àmbit competencial dels transports terrestres de viatgers i mercaderies, estableix el nostre Estatut d’Autonomia: la competència exclusiva de la Generalitat sobre aquells transports que transcorren íntegrament pel territori català, independentment de la titularitat de la infraestructura.

En aquest sentit, des de la Cambra de Comerç de Barcelona també es reclama que per poder gestionar el sistema ferroviari de forma plenament eficaç, és necessari també el traspàs de la infraestructura i el material mòbil.

🔘 FONT: Cambra de comerç de Barcelona