El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Badalona començarà a estar vigent l’1 de gener de 2023.  

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, estableix que l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències respectives, han de donar compliment a l’objecte d’aquesta llei, i han de cooperar i col·laborar per a la seva consecució. En concret, l’article 14 de la llei esmentada prescriu que tots els municipis de l’Estat espanyol de més de 50.000 habitants, quan se superin els valors límit dels contaminants regulats en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, hauran d’adoptar, abans de l’any 2023, l’establiment d’una Zona de Baixes Emissions dins del seu terme municipal. 

En aquest sentit, convé destacar que l’Administració municipal té el deure i la potestat de restablir i preservar la bona qualitat de l’aire d’acord amb els paràmetres establerts a la legislació vigent, així com preservar la salut del conjunt de la població. Per tant, l’Ajuntament té el deure de vetllar per la conservació i protecció de l’ambient atmosfèric i també l’obligació de fer complir a la societat en el seu conjunt el correlatiu deure de conservació i protecció i de col·laborar en les actuacions dirigides a reduir o a eliminar les diferents formes de contaminació, de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la legislació específica. 

En aquest context, aquesta Ordenança es desenvolupa per proporcionar la cobertura normativa necessària i regular la mesura inclosa en l’esmentat Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica consistent en la restricció a la circulació dels vehicles més contaminants a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Badalona. 

En data 29 de març de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Badalona va acordar constituir la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. Aquesta comissió s’ha reunit en tres ocasions per consensuar la proposta d’ordenança que es porta a Ple. 

L’ordenança reguladora de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) de Badalona consta de quatre capítols, quinze articles, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria, una disposició final única i cinc annexos. 

La part de la ciutat més urbanitzada i amb més densitat de trànsit estarà dintre de la ZBE. S’instal·laran càmeres per al control necessari de les entrades i zones limítrofes amb els municipis limítrofs. 

Vehicles més contaminants 

La condició de “vehicles més contaminants” s’assoleix amb l’acompliment dels dos requisits següents: 

a) Estar inclosos en alguna de les categories de vehicles L, M o N. 

b) No tenir assignat cap distintiu ambiental segons la classificació dels vehicles pel seu potencial contaminant. 

Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona disposa i gestiona el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions, el qual es regula pel corresponent Reglament aprovat el 21 de maig de 2019 (BOPB d’11 de juny de 2019), i posteriorment modificat per acord del Consell Metropolità en sessió celebrada el 22 de desembre de 2020 (BOPB de 7 de gener de 2021). 

Les persones titulars de vehicles als quals es refereix l’article 6 que vulguin beneficiar-se de les autoritzacions d’accés contemplades a l’article 11 l’han d’inscriure en el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions. 

Els vehicles estrangers que no estiguin inscrits al Registre metropolità no poden circular dins de la ZBE, sense perjudici del que disposa l’article 11. 

Exempcions a les mesures de restricció de la circulació de vehicles més contaminants 

1. No estan afectats per la restricció establerta a l’Article 6 els vehicles més contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents: 

a) Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR)  

b) Vehicles de serveis, que presenten serveis d’emergència i essencials 

c) Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitats que els condicionen l’ús del transport públic. 

d) Vehicles amb matrícula estrangera que compleixen els requisits tecnològics i d’emissions equivalents als distintius ambientals que emparen l’accés a la ZBE i que no estiguin identificats a la base de dades de la Direcció General de Trànsit. 

2. Per gaudir de l’exempció cal que el vehicle hagi estat inscrit amb validesa al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions, en els termes i les condicions que s’estableixin en el Reglament d’aquest Registre o acomplir els requisits reglamentàriament establerts a tal efecte per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Pel que fa a les autoritzacions d’accés, cal destacar la contemplada per als professionals per als quals el vehicle constitueix un instrument necessari per a l’exercici de la seva activitat. L’autorització serà anual, fins a un màxim de cinc anys. 

Sistema de control i senyalització 

El control del compliment de les disposicions de la present Ordenança es realitza automàticament mitjançant un sistema de lectura de matrícules i la plataforma tecnològica de l’AMB sens perjudici de les facultats que la Policia Local tingui assignades. 

La Zona de Baixes Emissions de Badalona s’ha de senyalitzar de manera clara i reconeixible en els diferents punts d’accés a aquesta, utilitzant la senyalització habilitada a l’efecte per la Direcció General de Trànsit (DGT). 

La senyalització de trànsit ha d’indicar les tipologies de vehicles que en tinguin permès l’accés. 

Horari de restriccions del trànsit 

L’horari de restricció al trànsit serà de 7 a 20 hores, tots els dies laborables, de dilluns a divendres. 

Règim sancionador 

Pel que fa al règim sancionador i en coordinació amb els municipis del voltant, s’estableix un període de moratòria fins a l’1 de gener de 2024 per als vehicles M1 i L (turismes i motos). La moratòria arribarà fins al dia 1 juliol de 2024 per a les categories N1, N2, N3, M2 i M3 (furgonetes, transports de viatges i camions). La infracció greu se sanciona amb una multa de 200 euros. 

Aquest acord es sotmet a un període d’informació pública de trenta dies i en el cas que durant aquest termini no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es procedirà d’ofici a trametre l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, així com a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.